es  |  ca  |  en

Cerca per data

Cerca per categoria

11 Novembre 2020 | Esdeveniments

Sorteig a Instagram - Bases legals

1.- EMPRESA QUE ORGANITZA PROMOCIÓ
L'empresa Espelt Viticultors amb domicili a Paratge Mas d'en Satlle s/n, Vilajuïga i identificada amb el número P-17549106 organitza el sorteig (en endavant, "la Promoció") d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya d'acord amb el que disposa l'apartat requisits de participació.
La finalitat d'aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors de la marca.

 

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La Promoció s'iniciarà el dia 11 de novembre de 2020 a les 14.00 h, i finalitzarà el dia 15 de novembre de 2020 a les 23.59 h.

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
    • Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys.
    • Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d'un compte a Instagram.
    • Els participants hauran de comentar la publicació de la marca a la xarxa social Instagram etiquetant a 2 amics durant el període de participació.
    • Els participants hauran de seguir el perfil @cellerespelt i fer like al post del sorteig.
    • Els participants només podran participar amb un únic perfil d'Instagram. Si es detecta que un participant participa amb diversos perfils d'Instagram seran desqualificats.
    • Encara que els participants escriguin diversos comentaris en una mateixa publicació, només participaran amb una única participació en el sorteig aleatori.
    • L'aplicació acumularà mencions i hashtags d'un mateix Participant encara que estiguin en comentaris diferents.

 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Es triarà a el guanyador per mitjà de la plataforma Sorteos para Instagram de forma aleatòria. El guanyador serà comunicat el 16 de novembre de 2020 a les 11:00 h a través dels perfils socials de la marca, juntament amb el certificat de validesa del sorteig.
El premi consistirà en un pack Efímera. El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.
La celebració de l'sorteig, així com la concessió de el premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

 

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d' aquesta Promoció.

 

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants.
La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries d'Instagram ni les Condicions d'ús d'Instagram.

 

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el participant respecte de el premi que obtingui d'aquesta Promoció.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi.


 

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d'aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament de el premi.
L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, Supressió, Oposició, Limitació de el tractament, Portabilitat, oblit ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a comunicacio@espeltviticultors.com o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: Espelt Viticultors. Mas d'en Satlle s/n Vilajuïga, adjuntant en ambdós casos còpia d'un document identificatiu.

 

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ
Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció.
El sol fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d'aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

 

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants

 

Comparteix
Afegir comentari
×
Tornar a dalt