Condicions generals de venda

1 – ÀMBITS D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals de venda s’apliquen a qualsevol consulta o comanda que s’efectuï en el lloc Internet www. espeltviticultors.com i adreces derivades (endavant “el Lloc”) de ESPELT VITICULTORS, SL (amb seu PARATGE MES SATLLE S/N (17493) VILAJUÏGA (GIRONA)) i amb NIF nombre B17549106, per la compra de béns (endavant els “Productes”). La confirmació de la comanda per part del comprador comporta l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals de venda que prevalen sobre totes les versions anteriors o especificacions que emanin del comprador, incloent l’intercanvi de correus electrònics.  Les presents condicions poden ser modificades, per la qual cosa es recomana la lectura de les mateixes amb anterioritat a efectuar cada comanda. 

A l’efecte d’aquestes condicions generals de venda, s’entén per consumidor, les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional, i per empresari, a tota persona física o jurídica que actua en el marc de la seva activitat empresarial o professional, ja sigui pública o privada.

2 – COMANDES

2.1 Oferta de Productes

ESPELT VITICULTORS, SL li recorda que no està permesa la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys i li recomana consumir-les amb moderació, que és com millor es gaudeixen.

Els vins, olis i altres productes comercialitzats a través del portal d’Internet, endavant els Productes, es presenten de conformitat amb les recomanacions legals i de la manera més precisa possible.

Poden existir diferències entre els Productes lliurats i els representats en el Lloc o catàleg, principalment en el que a dissenys es refereix. Tals diferències, ja que no influeixen en les característiques bàsiques dels Productes i no afecten a la seva qualitat, no podran justificar una cancel·lació de la comanda ni un rebuig de lliurament. Atès que no pot garantir-se una representació exacta dels Productes en el Lloc Internet i/o als catàlegs, en particular a causa de les diferències d’acabat dels colors als programes informàtics de navegació per Internet i/o en les pantalles, ESPELT VITICULTORS, SL, no podrà ser considerada responsable de la inexactitud de les fotografies que figuren en el Lloc.

Les comandes de productes estan subjectes a la seva disponibilitat, de tal manera que si existeixen dificultats quant al seu subministrament o falta d’estoc, ESPELT VITICULTORS, SL, es reserva expressament el dret d’informar de qualsevol altre producte en substitució de la mateixa qualitat i valor. En cas que es rebutgi l’oferta de substitució de producte, ESPELT VITICULTORS, SL, reemborsaran les quantitats que s’haguessin abonat.

2.2 Acceptació de la comanda

La comanda és ferma per al comprador des del moment en què confirma la seva comanda. Per ESPELT VITICULTORS, SL, a partir de la validació del pagament i la confirmació de la presa en compte de la comanda.

3 – PREU / PAGAMENT

3.1 Preu dels Productes

Els preus dels Productes estan indicats en euros i inclouen els impostos relacionats amb la venda de Productes, entre ells, l’Iva. ESPELT VITICULTORS, SL, es reserva a cada moment i unilateralment la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

3.2 Pagament

El pagament s’efectua en euros exclusivament, de forma íntegra en realitzar la comanda i pels següents mitjans de pagament: 

Targeta de crèdit:
Es podrà utilitzar targeta de crèdit. L’usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació: a) Tipus de targeta, b) Nombre de targeta, c) Data de caducitat, d) els 3 dígits de la part posterior de la targeta.

Els pagaments per targeta bancària són segurs gràcies a que utilitzem la plataforma de pagaments del BANC SABADELL. Aquesta solució permet al comprador efectuar les seves compres de Productes amb total seguretat. Les dades bancàries del comprador que realitzi el seu pagament mitjançant targeta bancària no seran conservats per ESPELT VITICULTORS, SL 

BANC SABADELL – BS Pagament Segur.
Pot obtenir-ho a través d’Internet. Més informació aquí:
www.bancsabadell.com

Igualment li informem que l’entitat bancària, ens facilita la seva adreça d’IP, dada que només utilitzarem per a la correcta verificació i gestió de l’operació de compra efectuada.

3.3 Facturació

La factura dirigida al comprador prendrà les dades indicades per aquest en el seu compte client. El comprador pot modificar aquestes dades cada vegada que faci una nova comanda des del lloc web.

El client comunicarà a ESPELT VITICULTORS, SL, el conjunt de dades necessàries per a l’emissió de la factura, així com el seu nombre d’Iva intracomunitari si fos necessari.

4 – LLIURAMENT

4.1 Modalitats de Lliurament

La manera de lliurament es realitzarà en funció del volum i pes dels articles:

Lliurament per transportista en domicili: El lliurament de la comanda serà realitzada per un transportista especialitzat en caixes o en *palets per garantir una màxima protecció, en l’adreça que seleccioni al moment de formalitzar la compra. El termini de lliurament pot variar i depèn de diverses circumstàncies. ESPELT VITICULTORS, SL li informarà degudament dels terminis de lliurament durant el procés de compra i verificació de la mateixa. Igualment podrà posar-se en contacte amb l’empresa per ampliar informació sobre aquest tema. 

La impossibilitat de lliurar els Productes en la data convinguda per part dels transportistes de ESPELT VITICULTORS, SL, a causa de l’absència del comprador o d’informació sobre la necessitat de recórrer a mitjans específics de lliurament, podrà donar lloc al pagament de despeses de lliurament addicionals i/o a la cancel·lació de la comanda per part de ESPELT VITICULTORS, SL. Els riscos del Producte es transfereixen al comprador en el moment del lliurament o en la data de la primera presentació dels Productes per part dels transportistes de ESPELT VITICULTORS, SL, a la data de lliurament convingut amb aquests últims. 

En els casos en què les dates de disponibilitat respectiva dels Productes d’una comanda fossin diferents, ESPELT VITICULTORS, SL proposarà al comprador fraccionar la seva comanda. En cas de lliurament fraccionat, la participació en les despeses de lliurament, s’aplicarà en cadascuna de les fraccions de la comanda. De no realitzar-se un lliurament fraccionat, el lliurament intervindrà en la data de disponibilitat del conjunt dels Productes demanats.

4.2 Despeses d’enviament

Durant el procés de compra se li informarà de les despeses d’enviament que seran calculats de forma automàtica pel sistema en funció del domicili de lliurament.

Els preus són orientatius i en alguns casos pot variar. El cost que preval és el que apareix en el resum de compra abans de triar el mètode de pagament. Els costos d’enviaments poden variar amb el transcurs del temps, motiu pel qual, els mateixos, sempre seran els vigents en el moment de la contractació, dels quals s’informarà degudament al comprador abans de formalitzar la compra.

4.3 Recepció i Reclamacions

En rebre la comanda, el comprador ha de procedir amb tots els exàmens necessaris per detectar possibles manques, defectes o altres vicis aparents, així com la disconformitat dels Productes lliurats amb la seva comanda. 

En particular, el comprador ha de comprovar l’estat dels embalatges, el nombre de paquets i els Productes en el que a quantitat, referència, estat i característiques es refereix. En cas de reclamació, el comprador haurà de contactar amb els serveis del transportista de ESPELT VITICULTORS, SL. 

A fi de que la seva demanda no es consideri inadmissible, el comprador haurà de:

• Indicar en la nota de lliurament les reserves precises i derivades de manques, atès que les reserves generals de tipus “sota reserva de desembalatge” són insuficients. 

• Confirmar les seves reserves sobre manques i formular les seves altres reserves, per correu certificat amb justificant de recepció al servei d’atenció al client de ESPELT VITICULTORS, SL, PARATGE MES SATLLE S/N (17493) VILAJUÏGA (GIRONA).

• Confirmar les seves reserves sobre manques per correu certificat amb justificant de recepció al transportista, en els 3 dies posteriors al lliurament, festius no inclosos.

El comprador haurà d’enviar en els mateixos terminis una còpia d’aquesta reclamació a ESPELT VITICULTORS, SL 

Així mateix, el comprador haurà de poder facilitar qualsevol justificant que es requereixi referent a la realitat de les reclamacions interposades i oferir a ESPELT VITICULTORS, SL, els seus transportistes o qualsevol persona delegada per aquests, les facilitats necessàries per procedir a la seva constatació.

Les reclamacions acceptades donaran lloc a un canvi del Producte defectuós o no conforme, o al seu reemborsament en cas de in disponibilitat del Producte en el magatzem o amb els proveïdors. El Producte retornat haurà de lliurar-se als transportistes de ESPELT VITICULTORS, SL, en perfecte estat, en el seu embalatge original i proveït de tots els seus accessoris. No s’acceptarà cap devolució espontània sense l’acord de ESPELT VITICULTORS, SL 

5 – GARANTIA DELS PRODUCTES / RESPONSABILITAT

5.1  Cobertura de la garantia

Els productes oferts a través del lloc web, són productes peribles, i NO compten amb el període de garantia de 2 anys establert per a un altre tipus de productes. La garantia dels productes venuts per ESPELT VITICULTORS, SL, es presta en el cas que el producte hagi tingut desperfectes pel transport, en altres casos s’atén a les garanties oficials de productes peribles.

Si de forma puntual o permanent, ESPELT VITICULTORS, SL, comercialitzés productes no peribles, com per exemple, productes relacionats amb el món del vi, tipus llevataps, neveres per a vins, etc., els mateix sí comptessin amb el període de garantia de 2 anys a partir del seu lliurament contra qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material. No obstant això, el comprador disposarà d’un termini d’un mes des del lliurament per comunicar la falta de conformitat, i en cas que se superi aquest termini qualssevol danys i perjudicis seran assumits pel comprador. 

Durant el període de garantia, ESPELT VITICULTORS, SL, es compromet, a la seva elecció, a canviar o reemborsar els Productes reconeguts com a defectuosos pels seus serveis. Els Productes canviats gaudeixen de la garantia pel període restant. La garantia no inclou:

• Els danys en el Producte que resultin del seu desgast normal tenint en compte la seva naturalesa, la seva funció, la seva composició i el seu preu; 

• Les lleus diferències constatades en els Productes tal com es defineixen en l’article 2.1; 

• Tots els defectes del Producte que puguin resultar d’un(a) instal·lació, emmagatzematge, conservació o muntatge defectuós(a) , un defecte de manteniment, un ús incorrecte o no conforme amb les especificacions tècniques o d’ús (inobservança de les recomanacions de manteniment), de modificacions o reparacions efectuades pel comprador o un tercer, de deterioracions causades per objectes exteriors, d’esdeveniments exteriors tals com a accidents, cops, incendis, actes de vandalisme, desperfectes causats per l’aigua, llums naturals o artificials (en cas de decoloració), catàstrofes naturals o condicions meteorològiques adverses.

5.2 Implementació de la garantía

Per aplicar la garantia, el comprador contactarà amb el servei d’atenció al client de ESPELT VITICULTORS, SL S’exigirà la presentació de l’original de la factura per poder gaudir de la garantia.

5.3 Garanties legals

Els Productes estan garantits contra els eventuals defectes de conformitat i vicis ocults en les condicions previstes per les disposicions de la Llei General de para la Defensa dels Consumidors i Usuaris i el Codi Civil, per als compradors que tinguin la condició de consumidor. Per als compradors empresari, s’estarà a l’establer en les presents condicions generals de venda.

5.4 Responsabilitat de ESPELT VITICULTORS, SL

La responsabilitat de ESPELT VITICULTORS, SL en concepte dels Productes lliurats, inclòs en el marc de les garanties contractuals o legals aplicables, està limitada al preu dels Productes defectuosos o no conformes. ESPELT VITICULTORS, SL, no estarà obligada a indemnitzar dels danys indirectes ni de qualssevol altre perjudici financer experimentat pel comprador o un tercer.

6 – DRET DE RETRACTACIÓ

El dret a desistir de la compra, només ho ostenta el comprador que tingui la condició de consumidor no el que tingui la condició d’empresari.

De conformitat amb els articles 68 i següents de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovada per Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, si vostè contracta com a consumidor podrà desistir de la compra dins del termini de 14 dies hàbils des de la data de lliurament de la comanda. Una vegada realitzat el desistiment ESPELT VITICULTORS, SL, li reemborsarà el preu pagat pels productes en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la data de desistiment.

No es reemborsarà quantitat alguna en el cas que el producte hagi estat usat o hagi sofert algun dany, per la qual cosa haurà de retornar-ne el producte en les mateixes condicions en què va ser lliurat, incloent totes les instruccions, documents i embolcalls del producte.

Això no obstant això, de conformitat amb l’article 103 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no resulta aplicable el dret de desistiment de béns que puguin deteriorés o caducar amb rapidesa o al subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat des precintats després del lliurament, per la qual cosa no es podrà exercir el dret de desistiment, per exemple sobre les ampolles que hagin estat obertes, a causa de la deterioració del contingut en tals casos.

En el supòsit de pèrdua, destrucció o una altra causa que impedeixin la devolució de la comanda per causa imputable al comprador, respondrà del valor de mercat que hagués tingut la prestació en el moment d’exercici del dret de desistiment, tret que l’aquest valor fos superior al preu d’adquisició, en aquest cas respondrà aquest.
La formalització del dret de desistiment d’efectuar a través d’un document que ESPELT VITICULTORS, SL posarà a la seva disposició una vegada comunicada la seva decisió de desistir de la compra. 

Per exercir el dret a retractar-se, el comprador haurà d’enviar el formulari de retractació (descarregar formulari), a info@espeltviticultors.com i mitjançant per correu certificat amb justificant de recepció a la següent adreça: ESPELT VITICULTORS, SL, PARATGE MES SATLLE S/N (17493) VILAJUÏGA (GIRONA).

El Producte haurà de ser retornat pel comprador, en un termini màxim de 14 dies naturals a explicar des de la data de recepció de la comanda, als magatzems de ESPELT VITICULTORS, SL, situats en la següent adreça: ESPELT VITICULTORS, SL, PARATGE MAS SATLLE S/N (17493) VILAJUÏGA (GIRONA).

El comprador té l’opció de fer recollir el Producte pels transportistes de ESPELT VITICULTORS, SL al seu càrrec. Aquesta opció haurà de ser exercida pel comprador en el formulari de retractació. 

Al comprador se li reemborsarà, al més aviat possible, i com a màxim en els 30 dies posteriors a la data en la qual exerceix el seu dret de retractació, la integritat de les quantitats pagades quan es rebi el Producte retornat en perfecte estat, en el seu embalatge original i proveït de tots els seus accessoris.

7 – US DEL LLOC INTERNET

7.1 Propietat intel·lectual

1. Tots els continguts que es mostren en aquesta Web i especialment, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ESPELT VITICULTORS, SL, o bé de tercers que han autoritzat degudament el seu ús.

2. En cap cas l’accés a la Web i/o la seva utilització implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes ni es confereix cap dret ni expectativa, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució, o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de ESPELT VITICULTORS, SL, o dels titulars corresponents.

3. No es podrà establir cap vincle a aquesta Web des de qualsevol altra Web sense previ i exprés consentiment de ESPELT VITICULTORS, SL

7.2 Responsabilitats dels usuaris

La navegació pel Lloc www.espeltviticultors.com és responsabilitat exclusiva dels usuaris. ESPELT VITICULTORS, SL, no serà considerada responsable de les avaries, els errors o els virus informàtics que poguessin perjudicar la continuïtat d’accés al seu Lloc ni per les fallades de funcionament en l’equip informàtic dels usuaris que poguessin constatar-ne arran d’un accés al Lloc. En conseqüència, no té l’obligació de reparar els danys directes o indirectes que poguessin derivar de l’ús, de l’accés al seu Lloc o de la descàrrega d’elements emmagatzemats en el lloc (imatges, textos, arxius de vídeo).

ESPELT VITICULTORS, SL, es reserva el dret a donar de baixa com a usuaris registrats del seu web side, a els qui falsegin dades o incompleixin les presents condicions de contractació.

7.3 Protecció de dades amb caràcter personal.

“En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que:

1. Les seves dades personals recollits en aquest Web Site s’inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de ESPELT VITICULTORS, SL Aquesta base de dades es troba inscrita en el Registre General de Protecció de dades conforme al que es disposa en la legislació vigent i complint totes les mesures de seguretat del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

2. Aquestes dades recollides mitjançant l’emplenament de formularis i/o enviaments de correus electrònics, seran tractats i quedaran incorporats en els fitxers de ESPELT VITICULTORS, SL, amb la finalitat de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, facilitar la tramitació de les comandes i l’enviament de publicitat de les promocions ofertes per ESPELT VITICULTORS, SL, a través del seu Web Site. En aquest sentit, l’usuari consent de forma expressa el tractament de les seves dades personals, per a les finalitats indicades en aquest document.

3. Les dades recaptades de l’usuari no seran cedits a cap empresa, si bé podran ser comunicats a tercers quan la comunicació respongui a una necessitat per al desenvolupament, compliment i control de les finalitats establertes per a la recollida o recepció dels mateixos, conforme a l’establer en els presents termes.

4. Així mateix, l’usuari disposa a tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l’adreça info@espeltviticultors.com o correu convencional al domicili de l’entitat en PARATGE MES SATLLE S/N (17493) VILAJUÏGA (GIRONA). Per exercir aquests drets, i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de ESPELT VITICULTORS, SL, mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

5. L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-ne a ESPELT VITICULTORS, SL, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

8 – FORÇA MAJOR

Cap Part podrà ser considerada responsable de l’ incompliment total o parcial de les seves obligacions si aquest incompliment es deu al cas fortuït o a l’esdeveniment d’un element considerat de força major com, per exemple, i sense que aquesta llista sigui l’imitativa, inundacions, incendis, tempestats, manca de matèries primeres, vagues de transport, vagues parcials o totals, o tancaments. La Part que s’hagi vist afectada per tals esdeveniments haurà d’informar a l’altra part al més aviat possible i com a màxim en el termini dels cinc (5) dies laborals posteriors a l’esdeveniment d’aquest esdeveniment.

Les parts convenen que hauran de concertar-se al més aviat possible per determinar juntes les modalitats d’execució de la comanda durant el període de vigència del cas de força major.

Si el període de força major fos superior a un (1) mes, ESPELT VITICULTORS, SL podria no fer efectiu la comanda havent de reemborsar al comprador, arribat el cas, les quantitats pagades per aquest últim en concepte de la comanda en qüestió.

9 – VARIS

9.1 Prova:

D’exprés acord entre ESPELT VITICULTORS, SL, i el comprador, els correus electrònics donaran fe entre les parts, de la mateixa manera que els sistemes de registre automàtics utilitzats en el Lloc, en particular pel que fa a la naturalesa i a la data de la comanda.

El comprador pot accedir, de conformitat amb les regles de dret comú, al contracte electrònic conclòs amb ESPELT VITICULTORS, SL Para això, contactarà amb el servei d’atenció al client per correu electrònic, al com facilitarà tota la informació necessària sobre aquest tema, en particular el nombre de comanda i les seves dades.

9.2 Invalidesa parcial:

Si una o diverses estipulacions de les presents condicions generals de venda es consideren com no vàlides o són declarades com a tal en virtut d’una llei, un reglament o arran d’una decisió definitiva d’una jurisdicció competent, les altres estipulacions conservaran tota la seva vigència i el seu àmbit de aplicació.

9.3 Absència de renúncia:

El fet que una de les parts no hagi exigit l’aplicació de qualsevol clàusula de les presents condicions generals de venda, ja sigui de manera permanent o temporal, no podrà en cap cas ser considerada com una renúncia dels drets d’aquesta Part, que emanen d’aquesta clàusula.

9.4 Títol

En cas de dificultat d’interpretació entre qualsevol dels títols dels articles i capítols i qualsevol de les clàusules, els títols es consideren com inexistents.

9.5 Modificació de les condicions generals de venta:

ESPELT VITICULTORS, SL, es reserva el dret de modificar les presents condicions generals de venda. Qualsevol nova versió d’aquestes últimes s’indicarà en el lloc.

La versió en línia en el Lloc al moment de la realització de la comanda per part del comprador prevaldrà sobre qualsevol altra versió de les presents condicions generals de venda anterior.

9.6 Integritat del contacte:

Les presents condicions generals de venda i el resum de comanda transmesa al comprador formen un conjunt contractual i constitueixen la integritat de les relacions contractuals establertes entre les parts.

10 – DRET APLICABLE / JURISDICCIÓ

Les relacions entre els compradors i ESPELT VITICULTORS, SL, en concepte de les comandes realitzades en el Lloc es regiran per la legislació espanyola i la discussió litigiosa de qualsevol comanda serà sotmès a la jurisdicció espanyola.

ESPELT VITICULTORS, SL CIF B17549106, Registre Mercantil de Girona en el Tom 1211, Foli 27, Fulla GI-21277, inscripció 9, amb seu en PARATGE MAS SATLLE S/N (17493) VILAJUÏGA (GIRONA).